Història de l’ADET

L’Associació d’Estudis Torellonencs es va fundar l’any 1945 per iniciativa de Mn. Antoni Duran i un grup de joves amb la voluntat de dotar la vila i la Vall del Ges d’un centre d’estudis que abastés tots els àmbits culturals i de coneixement.

Una de les primeres concrecions d’aquesta voluntat va ser la creació d’un museu local que contingués objectes que, procedents de donacions de moltes persones i institucions, mostressin la diversitat i riquesa cultural de la Vall del Ges al llarg del temps. Un dels aspectes més importants d’aquesta col·lecció ha estat el fons documental, format a partir de les deixes de diverses famílies i que constitueixen un patrimoni històric de primer ordre per conèixer la història i la vida quotidiana de les generacions dels habitants de la vall.

Entre els documents custodiats per l’entitat són remarcables els pergamins de la Cúria del Castell dels Torelló. Aquesta col·lecció documental és d’una importància cabdal, tant per a l’estudi de dife­rents aspectes de la nostra història com per veure l’evolució de la llengua catalana. El seu contingut és divers, ens il·lustren sobre la vida de l’època, aporten informació sobre el Castell de Torelló i la seva demarcació, i parlen de per­sonatges il·lustres de la història de Catalunya. Entre els anys 1983 i 1991 l’ADET, amb la col·laboració del Servei d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torelló. va encarregar a Jaume Coll i Castanyer, paleògraf de Breda, la trans­cripció dels pergamins. Aquestes transcrip­cions, algunes d’elles resumides. es troben publicades en sis volums i per a la seva edició comptà també amb la col·laboració de Mn. Antoni Pladevall. Actualment, el conjunt de pergamins es troba sota la custòdia de l’Arxiu Municipal de Torelló, fruit d’un acord de cessió signat entre l’entitat i l’Ajuntament de Torelló.

L’any 1947 l’ADET va publicar la Història de Torelló de Mossèn Fortià Solà, una obra referencial per a tots els estudiosos de temes històrics i culturals de la Vall del Ges. Al llarg dels anys els fons del museu s’anaren incrementant, mentre l’associació anava realitzant exposicions i activitats per donar-lo a conèixer a la població.

Fons patrimonial

 

A partir de l’assemblea celebrada el dia 21 de desembre de 1996, l’ADET inicià una nova etapa. La junta que s’elegí es comprometé a donar un nou impuls a l’entitat i a tre­ballar pels seus objectius fundacionals. S’emprengueren moltes iniciatives i es participà activament en la vida cultural i social de la Vall. S’editaren publicacions com l’Encís del riu o La casa de la vila i s’intensificaren les gestions per aconseguir un nou local que possibilités l’allotjament adequat dels fons documentals i museístics de l’entitat.

Tanmateix l’entitat entrà, a principis dels anys 2000, en un període d’alentiment de les seves activitats i vida interna que es va trencar a l’assemblea celebrada el dia 9 de novembre de 2013, on s’anomenà una nova junta directiva, que assumia el compromís de refundar l’associació per situar-la de nou en el centre de l’activitat cultural de la Vall del Ges. Una empresa que està en curs i que es vol que sigui fidel als principis fundacionals de l’associació: l’estudi, la promoció i la difusió de la cultura i el coneixement a la Vall del Ges.