Estatuts de l’Associació d’Estudis Torellonencs

TÍTOL PRIMER.- CONSTITUCIÓ, NOM, DURADA, OBJECTE I DOMICILI

Art. 1r.- L’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS TORELLONENCS (ADET) es va constituir el dia 8 de març de l’any 1945, al cafè del Centre Catòlic Parroquial de Torelló, pels senyors Mn. Antoni Duran, Ramon Vinyeta, Joan Castells, Josep Verdaguer, Joan Sala, Bartomeu Treserra, Domingo Bardolet, Antoni Camprodon, Joan Pujol, Josep Domènech i Xavier Viver. En aquella mateixa sessió constitutiva, es van presentar diferents propostes sobre la denominació, l’objecte i les activitats de l’associació. Es va proposar com a finalitat “conèixer i fer conèixer el passat i el present de la vila de Torelló i comarca” en matèria d’arqueologia, geografia, història, folklore, flora i fauna, vies de comunicació, entre altres, així com la formació d’un museu històrico-artístic i folklòric de Torelló. Es va proposar també la creació de seccions per a desenvolupar activitats sobre cadascuna de les finalitats exposades i es va designar la persona responsable de cada secció.

La segona reunió va tenir lloc el dia 23 de març del mateix any, i en aquella ocasió es va acordar nomenar una comissió administradora formada pels senyors Joan Sala Noguer (president), Ramon Vinyeta Leyes (Vicepresident), Mn. Antoni Duran (arxiver), Ramon Prat Tarrés (tresorer) i Xavier Viver Salarich (secretari).

El dia 11 de desembre de 1945, s’acordà la formació de la primera junta directiva, integrada per les mateixes persones anteriors, llevat del càrrec de president, que va recaure al senyor Joan Subirachs.

L’Associació d’Estudis Torellonencs es regeix per les normes de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, per aquests Estatuts, pels acords adoptats pels òrgans de govern de l’Associació dins la seva competència i per les altres disposicions que li siguin d’aplicació.

Art. 2n.- L’ADET té una durada indefinida mentre no s’acordi la seva dissolució, en virtut del que disposa l’article 37 dels presents Estatuts i les disposicions legals vigents

Art. 3r.- L’Associació té plena capacitat jurídica i d’obrar.

Art. 4t.- FINALITATS I ACTIVITATS.- L’Associació d’Estudis Torellonencs té per objecte social:

a) L’estudi de la Vila de Torelló i de la seva comarca en els aspectes científic, industrial, històric i cultural.

b) La conservació i classificació de tota mena d’escrits i documents, llibres i revistes, objectes i altres materials, propietat de l’Associació o bé de tercers que els hagin cedit a aquella en qualsevol forma, que puguin contribuir o siguin d’interès per l’esmentat estudi.

c) Enriquir i potenciar el patrimoni cultural de la Vila de Torelló i de la seva comarca procurant constantment l’adquisició de nous llibres, documents i objectes d’interès.

d) La divulgació de les seves pròpies activitats i la promoció de tota mena de manifestacions culturals per tal d’enaltir el bon nom i prestigi de la Vila de Torelló i de la seva comarca.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Per tal de portar a terme els anteriors objectius socials, L’Associació d’Estudis Torellonencs pot crear i organitzar:

1r) Un Arxiu documental per tal de conservar i classificar tota mena d’escrits i documents d’interès.

2n) Una Biblioteca a través de la qual es posarà a l’abast de les persones interessades la consulta de tots els llibres i revistes.

3r) Un Museu local per tal de recollir, conservar i exposar al públic tota mena de materials i objectes que puguin contribuir a l’estudi objecte d’aquesta Associació.

Art. 5è.- El domicili social de L’Associació d’Estudis Torellonencs és al Mas Prat, carrer de Capsavila, 2, de Torelló, comarca d’Osona, província de Barcelona.

Art. 6è.- L’àmbit d’actuació de l’Associació és el terme municipal de la Vila de Torelló i la comarca natural de la Vall el Ges.

TÍTOL SEGON.- DELS SOCIS. DRETS I OBLIGACIONS. PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI.

Art. 7è.- Poden ser socis de l’Associació totes aquelles persones físiques i jurídiques que, amb afany de col·laborar i participar activament en les tasques de l’Associació, ho desitgin i ho sol·licitin per escrit a la Junta Directiva, i acceptin el contingut d’aquests Estatuts.

Les persones físiques que sol·licitin formar part de l’entitat han de tenir capacitat d’obrar. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret a vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques, la sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent. Així mateix, les normes per les quals es regula la persona jurídica no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Art. 8è.- la Junta Directiva és competent per acordar l’admissió de nous socis en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

L’acord pres per la Junta Directiva, denegant una sol·licitud d’admissió, ha d’ésser motivat i s’ha de comunicar per escrit a l’interessat. Contra la denegació d’admissió el sol·licitant pot recórrer davant l’Assemblea General Extraordinària de socis.

Art. 9è.- Es donarà de baixa de l’Associació a tots els socis que comuniquin per escrit aquesta decisió a la Junta Directiva. També es donaran de baixa els socis que no satisfacin les quotes fixades o que no compleixin les obligacions estatutàries.

Art. 10è.- L’Associació porta un llibre registre de socis en el qual s’hi fan constar el nom, cognoms, professió i domicili dels associats, la data en què han estat donats d’alta, el càrrec que ocupen dins l’Associació, si aquest fos el cas, i en aquest darrer supòsit la data en què s’ha produït el nomenament i, quan arribi el moment, la data en què han estat cessats. També s’hi fa constar la data en què qualsevol dels socis es doni de baixa.

Art. 11è.- DRETS DELS SOCIS.- Són drets dels socis:

 1. Participar amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

 2. Escollir i ésser escollit per a llocs de representació o membre de la Junta Directiva.

 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i en les activitats i actes organitzats per l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva les queixes i suggeriments que creguin convenients, sempre que es refereixin a l’Associació i a les seves activitats.

 6. Demanar i rebre dels òrgans de govern de l’Associació tota la informació i explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’associació així com tota mena d’ajuda per tal de preservar els interessos generals dels socis, d’acord amb la normativa legal.

 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

 10. Formar part dels grups de treball.

 11. Consultar els llibres de l’associació.

 12. Qualsevol altre que els atorguin aquests Estatuts o la normativa aplicable.

Art. 12è.- DEURES DELS SOCIS.- Són deures dels socis:

 1. Acomplir aquests Estatuts.

 2. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i col·laborar i participar amb afany en les tasques i activitats en la manera que estableixi l’Assemblea General.

 3. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de les quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Art. 13è.- RÈGIM DISCIPLINARI.- La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva en els 15 dies següents a la data de la proposta de resolució.

En les sancions per faltes molt greus, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera sessió de l’Assemblea General que tingui lloc.

TÍTOL TERCER.- ÒRGANS DE GOVERN.

Art. 14è.- L’Associació es regeix i es governa pels òrgans socials següents :

 1. L’Assemblea General de socis.

 2. La Junta Directiva.

Art. 15è.- DE L’ASSEMBLEA GENERAL.- L’Assemblea General de socis és l’òrgan suprem de l’Associació. Tots els socis tenen el dret i el deure d’assistir a les seves sessions.

L’Assemblea General adopta els seus acords en base al principi majoritari i ha d’ésser convocada, en sessió ordinària, al menys un cop a l’any, dins del primer semestre, per tal d’aprovar els comptes i el pressupost i, en sessió extraordinària, en els supòsits previstos en aquests Estatuts, o bé, a instància de la Junta Directiva o d’un deu per cent dels associats.

Art. 16è.- CONVOCATÒRIA.- L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva, i en el seu nom pel President, mitjançant comunicació dirigida a cada un dels associats, en forma escrita i amb indicació de l’ordre del dia, data, hora i lloc de la celebració en primera i en segona convocatòria. Serà vàlida la comunicació mitjançant el correu electrònic, telefax o altres mitjans telemàtics que facin possible als associats el coneixement de la convocatòria.

La comunicació a què fa referència el paràgraf anterior s’ha d’adreçar a cada un dels associats almenys quinze dies abans de la data de la celebració de la sessió de l’Assemblea.

L’Assemblea general ordinària es reuneix un cop a l’any, dins els sis mesos següents a la data del tancament de l’exercici econòmic.

L’Assemblea general extraordinària es reuneix sempre que la Junta Directiva ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, la sessió de l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies naturals a comptar de la sol·licitud.

Art. 17è.- CONSTITUCIÓ.- Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, queden vàlidament constituïdes qualsevol que sigui el número de socis assistents o representats.

El càrrec de President i Secretari de la Junta General recau en els persones que ostentin els mateixos càrrecs en la Junta Directiva. No obstant, en el cas que les esmentades persones no hi siguin presents, l’Assemblea General pot nomenar els citats càrrecs d’entre les persones assistents, als efectes de celebrar la sessió de què es tracti.

El 10% dels associats poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió a l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat la sessió de l’Assemblea, poden fer-ho fins a vuit dies abans de la data de la sessió. L’Assemblea només pot adoptar acords respecte als punts inclosos a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova sessió de l’assemblea general.

Art. 18è.- COMPETÈNCIES DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.- És competència de l’Assemblea General Ordinària:

 1. Examinar i aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva, els comptes corresponents a l’exercici anterior i el pressupost anual d’ingressos i despeses, que seran presentats per la Junta Directiva.

 2. L’elecció i separació dels membres de la Junta Directiva d’acord amb el que disposen aquets Estatuts a l’article 20.

 3. Acordar la forma i l’import de les quotes i contribucions per al finançament de l’associació.

 4. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

 5. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

 6. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i baixes d’associats.

 7. Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats.

Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels associats i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Art. 19è.- COMPETÈNCIES DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA.- És competència de l’Assemblea General Extraordinària:

a) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació

b) Resoldre el recurs corresponent interposat contra la decisió de la Junta Directiva no admetent l’entrada d’un nou associat.

c) L’elecció de membres de la Junta Directiva quan es tracti de vacants produïdes abans que finalitzi el període pel qual varen ésser nomenats. El nomenament que així s’estableixi haurà de respectar el quòrum que determina l’article 19.b) i tindrà una vigència limitada al termini de duració del càrrec pel qual va ésser escollit el substituït.

d) Acordar la modificació d’aquests Estatuts.

Art. 20è.- ADOPCIÓ D’ACORDS.- En les sessions de l’Assemblea General correspon un vot a cada membre de l’associació. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis assistents o representats.

Cal el vot favorable de les dues terceres parts dels vots dels socis presents o representats per tal de:

 1. Disposar o alienar béns de l’Associació de qualsevol mena.

 2. Nomenar els membres de la Junta Directiva.

 3. Modificar aquests Estatuts.

 4. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució i liquidació de l’Associació.

 5. Acordar la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent.

El secretari o secretària redacta l’ata de cada reunió, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents.

Art. 21è.- DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Està formada per:

 1. Un President.

 2. Un Sots-president.

 3. Un Secretari.

 4. Un Tresorer.

 5. Tres Vocals.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

El nomenament i el cessament dels càrrecs s’ha de comunicar al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vist i plau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del càrrec del nou president i del nou secretari.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

El període de duració del càrrec de membre de la Junta és de quatre anys, de forma que la renovació d’aquesta es faci per meitat dels seus membres cada dos anys.

La primera elecció de càrrecs es fa per un període de dos anys, en concret el Sots-president i el Secretari, així com dos vocals, els números imparells, a fi de poder dins d’aquest termini fer la renovació parcial a què fa referència el paràgraf anterior.

Tots els càrrecs relacionats en aquest article són reelegibles.

El cessament dels càrrecs abans de l’extinció del termini pot esdevenir-se per la mort o la declaració d’absència en el cas de les persones físiques i per l’extinció en el cas de les jurídiques. També es produeix cessament per incapacitació o inhabilitació, renúncia notificada a la Junta Directiva, separació acordada per l’Assembles General o per qualsevol altra causa establerta a la llei o als Estatuts.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Art. 22è.- Tots els càrrecs són honorífics i no remunerats, i el seu nomenament correspon a l’Assemblea General de socis, per sufragi directe, secret i universal, d’acord amb el que preveuen aquests Estatuts.

Art. 23è.- COMPETÈNCIA.- És competència de la Junta Directiva:

 1. Convocar les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries.

 2. Executar els acords de les Assemblees Generals.

 3. Formalitzar els pressupostos, balanços i comptes de resultats de l’Associació i presentar-los a l’Assemblea General.

 4. Portar la direcció i la gestió administrativa i econòmica de l’Associació.

 5. Representar l’Associació davant de qualsevol organisme públic o privat, exercir les accions legals i interposar els recursos pertinents.

 6. Admetre o denegar, segons procedeixi, l’admissió de nous socis. Així mateix, acordar la baixa dels associats quan sigui procedent.

 7. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficaç i eficient els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups vulguin dur a terme.

 8. Nomenar i cessar els dos Conservadors del Museu-Arxiu. Les funcions o competències del càrrec de Conservador vénen regulades en el Títol Quart d’aquests Estatuts.

 9. Resoldre els casos no previstos als Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

 10. Exercir les altres funcions i executar els actes que calguin per l’acompliment de l’objecte social de l’Associació i que no estiguin atribuïts expressament a l’Assemblea General, en concret i sense constituir un “numerus clausus”:

1r) Establir els dies i l’horari en què el Museu-Arxiu resta obert al públic o procurant complaure sempre les visites d’aquelles persones o entitats que estiguin interessades en les activitats de l’Associació.

2n) Autoritzar, en el seu cas, la còpia, reproducció o realització de fotografies del material existent en el Museu-Arxiu.

3r) Prohibir i evitar en tot cas que el material esmentat surti del Museu-Arxiu.

4t) Deliberar i acordar la quantitat que en concepte d’entrada al Museu-Arxiu pot ésser exigida al públic.

Art. 24è.- FUNCIONAMENT.- La Junta Directiva es reuneix obligatòriament, almenys cada dos mesos, i voluntàriament sempre que sigui convocada pel seu president, bé a pròpia iniciativa, bé a iniciativa de la meitat dels seus membres.

La Junta Directiva queda vàlidament constituïda sempre que hi assisteixi la meitat més un dels seus membres i hi siguin presents el President, o en el seu cas el Sots-president, i el Secretari, o la persona que legalment el substitueixi.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat el vot del President és de qualitat.

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en un grup de treball o comissió si compta, en fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres. No és delegable la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per exercir la funció que els confiï i amb les facultats que cregui oportú de conferir-los en cada cas.

Art. 25è.- FUNCIONS DEL PRESIDENT.- El president té com a funcions principals:

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

 2. Convocar les Assemblees Generals tant ordinàries com extraordinàries, així com les Juntes Directives, i presidir-les.

 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

 4. Executar en nom seu els acords presos pels òrgans directius, salvant el cas que expressament s’hagués atribuït l’execució de l’acord a una altra persona.

 5. Representar legalment l’Associació davant de tercers.

 6. Visar les actes de les reunions del òrgans directius i les respectives certificacions.

 7. Signar tots els contractes i altres documents que requereixin els acords de la Junta o Assemblees. Atorgar poders a tercers, que podran ser també, poders generals per a plets.

 8. Ordenar els pagaments a fer per l’Associació.

El president és substituït, en cas d’absència o malaltia pel sots-president.

Art. 26è.- FUNCIONS DEL SOTS-PRESIDENT.- El Sots-president assumeix les funcions del

President en cas d’absència o malaltia d’aquest. El sots-president és substituït, en cas d’absència o malaltia pel vocal de més edat de la Junta.

Art 27è.- FUNCIONS DEL SECRETARI.- Correspon al Secretari:

 1. Guardar els llibres, documents i segells de l’Associació, amb l’única exclusió dels llibres comptables.

 2. Portar el llibre registre de socis en la forma que estableix l’article 10 d’aquests Estatuts.

 3. Redactar i transcriure en el llibre corresponent les actes de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, de les quals donarà fe i signarà amb el vist i plau del President.

 4. Lliurar les certificacions amb referència als llibres i documents de l’Associació, amb el vist i plau del President.

 5. Portar la correspondència.

 6. Comunicar les reunions de la Junta Directiva i altres quefers propis del càrrec.

Art. 28è.- L’Associació porta un llibre d’actes per cada un dels seus òrgans directius.

En aquests llibres s’hi fan constar els assumptes tractats i els acords adoptats en cada sessió, amb expressió de la data i l’assistència.

Aquestes actes han de ser llegides, aprovades o rectificades, si escau, per acord de tots els assistents en el moment de finalitzar la sessió o bé en iniciar-se la reunió següent de l’òrgan en qüestió. Qualsevol acta, un cop aprovada, té força executiva.

Art. 29è.- FUNCIONS DEL TRESORER.- Són funcions del Tresorer:

 1. Recaptar, controlar i custodiar els fons de l’Associació.

 2. Elaborar el pressupost anual, el balanç i la liquidació comptable de l’associació.

 3. Efectuar els pagaments i cobraments que aprovi la Junta Directiva, amb el visat del president, anotant-los en el llibre corresponent.

 4. Tenir els llibres de comptabilitat a disposició de la Junta Directiva.

 5. Signar els documents emesos per tresoreria.

Art. 30è.- FUNCIONS DELS VOCALS.- Els vocals tenen les funcions que respectivament i dins de les seves facultats els atorgui la Junta Directiva, recolzant en tot cas, les activitats de l’Associació.

Art. 31è.- LES SECCIONS, COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL.- La creació i constitució de qualsevol secció, comissió o grup de treball correspon a la Junta Directiva, a proposta d’un o més dels seus membres o de qualsevol membre de l’Associació.

Les seccions, comissions o grups de treball presentaran cada mes un informe de les seves actuacions a la Junta Directiva.

La Junta Directiva ha de fer el seguiment de les actuacions de les diferents seccions, comissions o grups de treball.

TÍTOL QUART.- DELS CONSERVADORS DEL MUSEU ARXIU.

Art. 32è.- NOMENAMENT I CESSAMENT.- La Junta Directiva, d’acord amb el que preveuen els presents Estatuts, ha de nomenar dues persones, amb el grau d’especialització suficient, per tal que desenvolupin el càrrec de Conservadors del Museu-Arxiu.

Aquestes persones han de ser nomenades i cessades per la pròpia Junta Directiva, sempre que ho cregui convenient.

Art. 33è.- FUNCIONS.- Els conservadors organitzen i tenen a càrrec l’Arxiu documental, la Biblioteca i el Museu local de l’Associació, observant el que disposen aquests Estatuts i les directrius marcades per la Junta Directiva.

En qualsevol cas, és competència dels Conservadors:

 1. Mantenir en bon estat de conservació i portar un control exhaustiu sobre el material i les instal·lacions existents al Museu-Arxiu.

 2. Atendre el correcte funcionament del Museu-Arxiu procurant el bon desenvolupament de les activitats que s’hi portin a terme.

 3. Formalitzar i actualitzar un Inventari General del material (documents, llibres i objectes) existent al Museu-Arxiu i portar un llibre-registre de les adquisicions en propietat que faci l’Associació, d’acord amb el que determina l’article següent.

 4. Atendre les peticions i facilitar totes les dades i altra informació en relació al contingut del Museu-Arxiu a aquelles persones interessades.

 5. Qualsevol altra qüestió relacionada amb el Museu-Arxiu que acordi la Junta Directiva.

Art. 34è.- DE L’INVENTARI GENERAL I REGISTRE D’ADQUISICIONS.- Els escrits i documents, llibres i revistes, i objectes i altres materials, separats en aquests tres grans blocs, existents al Museu-Arxiu han de ser inventariats i classificats en tres grans apartats:

 1. 1a. CLASSE: Propis de l’Associació.- Són aquells que l’Associació hagi adquirit en propietat. Aquests, a més, han de ser enregistrats en el llibre-registre, al qual es fa referència més endavant.

 2. 2a. CLASSE: Cedits a perpetuïtat en qualsevol forma, excepte en propietat.- Són aquells que únicament serien retornats al cedent en el supòsit extraordinari de dissolució de l’Associació sense que cap altra entitat continués les seves activitats i es subrogués en el seu dret.

 3. 3a. CLASSE: Dipositats temporalment.- Són aquells que es retornaran al dipositant en virtut de l’acord existent entre aquest i l’Associació.

Les adquisicions en propietat que faci l’Associació s’han d’enregistrar en un llibre habilitat a l’efecte en el qual hi han de constar el bé de què es tracti, el títol en virtut del qual s’ha produït l’adquisició, la persona o persones, físiques o jurídiques, del transmitent, si fos el cas, i la data de l’adquisició.

Els Conservadors, pel que fa als béns de la classe 2a. I 3a., tenen cura de l’ordenació i custòdia dels resguards o còpies dels acords corresponents.

TÍTOL CINQUÈ.- RÈGIM ECONÒMIC.

Art. 35è.- PATRIMONI I PRESSUPOST ANUAL.- L’Associació té patrimoni propi i independent. El patrimoni fundacional és inexistent.

Art. 36è.- RECURSOS ECONÒMICS.- Els recursos econòmics de l’Associació són:

 1. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

 2. Les quantitats que en concepte d’entrada al Museu-Arxiu es recaptin, en virtut de l’acord pres per la Junta Directiva.

 3. Les ajudes econòmiques que en concepte de donacions, herències i llegats siguin acceptats per la Junta Directiva, i les subvencions que pugui rebre l’Associació d’organismes públics o privats, sempre d’acord amb el que estableix la Llei.

 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé qualsevol altre tipus d’ingrés no especificat, que no contradigui la Llei.

Art. 37è.- L’Associació ha de portar els llibres de comptabilitat que cregui oportuns i aquells que determini la legislació vigent en cada moment.

En tot cas, en aquests llibres hi ha de figurar tots els ingressos i despeses de l’Associació, amb expressió de la procedència dels ingressos i la inversió o aplicació que s’ha donat a les despeses.

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. La Junta Directiva formalitzarà anualment en el mes de gener el balanç i compte de resultats de l’Associació que serà comunicat a tots els associats.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en entitats de crèdit o bancàries, hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

TÍTOL SISÈ.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ.

Art. 38è.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.- Aquests Estatuts solament poden ser modificats per acord d’una Assemblea General Extraordinària adoptat conforme al que disposa l’article 19.c).

Art. 39è.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ.- L’Associació solament es pot dissoldre en algun d’aquests supòsits:

 1. Per la voluntat dels associats expressada en acord adoptat per l’Assemblea General Extraordinària complint el requisit que preceptua l’article 19.d).

 2. Perquè una sentència judicial ho determini.

 3. Pels altres supòsits previstos a l’article 39 del Codi Civil.

Art. 40è.- En cas d’aprovar-se la dissolució de l’Associació, han de fixar-se les normes necessàries per a la seva liquidació, sempre d’acord amb la legislació vigent.

En qualsevol cas, els fons i béns de l’Associació han de ser destinats a una entitat cultural, pública o privada, vinculada a la Vila de Torelló i en cap supòsit es poden repartir entre els associats, cedir a altres persones físiques ni a entitats amb ànim de lucre.

L’Assemblea pot elegir una comissió liquidadora si ho creu convenient.

Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.


Nota: Signaven els estatuts de 4 de desembre de 1986 les persones següents: Ramon Vilamala i Bartrina, Ramon Prat i Tarrés, Maria Fabregó i Parés, Josep Domènech i Vilajoana, Joan Castells i Casas, Josep Maria Vilar i Bassas, Jaume Casas i Serra, Salvador Mundó i Rovira, Ramon Vinyeta i Leyes, Lluís Colell i Rafart, Xavier Viver i Salarich, Eudald Vila i Soldevila, Fortià Solà i Vila, i Ramon Llach i Espadamala